Rotator zdjęć

Główna treść strony Stypendia szkolne

Stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można złożyć do 15 września danego roku szkolnego dla uczniów szkół, a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października danego roku szkolnego, a w przypadku gdy zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, do 15 lutego danego roku szkolnego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być  przyznawany w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną zdarzeniem losowym, przez które rozumie się śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, klęskę żywiołową (pożar, huragan, powódź) a także utratę mienia o znacznej wartości, wydatki związane z chorobą ucznia lub członka rodziny. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w termnie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Powrót do topu strony