Główna treść strony Zasiłek Rodzinny, dodatki, świadczenie rodzicielskie

Zasiłek Rodzinny

Zasiłek rodzinny
 

Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą od 1 listopada 2015 r.:

    - 674 zł na osobę w rodzinie

    - lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Na kolejny okres zasiłkowy ( od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r.) kwoty kryterium dochodowego pozostają bez zmian.

Kwoty zasiłku rodzinnego od 1.11.2016 r. wynoszą:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

Komu przysługuje?
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka;
• osobie uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
• osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
• do ukończenia 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zasada "Złotówka za złotówkę"

Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zmiana art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę”. Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie  oznacza utraty prawa do świadczenia.

Rodziny, które przekraczją próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Dotychczas, gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1,00 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie jest pomniejszana o 1,00 zł.

 Świadczenia są wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę"  jest nie  niższa niż 20,00 zł.


Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

• urodzenia dziecka
w kwocie 1000.00 zł jednorazowo

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
w kwocie 400.00 zł miesięcznie

• samotnego wychowywania dziecka
- w kwocie 193.00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386.00 zł na wszystkie dzieci,
- w kwocie 273.00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 546.00 zł na wszystkie dzieci

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
w kwocie 95.00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
w kwocie 90.00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
w kwocie 110.00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

• rozpoczęcia roku szkolnego
w kwocie 100.00 zł jednorazowo na dziecko

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113.00 zł na dziecko w roku szkolnym

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem  do miejscowości, w której znajduje się  szkoła -  69.00 zł na dziecko w roku szkolnym.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

 

Ze  świadczenia  moga skorzystać:

  • studenci,
  • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
  • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.  

 

O przyznanie świadczenia  mogą również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie  pobierają zasiłku macierzyńskiego.

 

 

Świadczenie  wynosi 1 tys. zł miesięcznie.

 

Na jakich zasadach będzie przyznawane świadczenie?

Świadczenie jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

 

 

Kiedy zgłosić się po świadczenie?

Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku. 

 

drukuj całą stronę

Powrót do topu strony
baner toplayer
Zmiana godzin pracy OPS