Główna treść strony Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00 zł jednorazowo

1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

- dokumenty tożsamości obojga rodziców dziecka
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 
- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku urodzenia się dziecka przed wejściem w życie zmian do ustawy, jednorazową zapomogę przyznaję się na podstawie dotychczasowych przepisów.
Analogicznie postępuje się w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - jeżeli objęcie opieką lub przysposobienie nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian w ustawie - przyznanie prawa do zapomogi następuje na podstawie dotychczasowych przepisów.

 

drukuj całą stronę

Powrót do topu strony