Główna treść strony Stypendia szkolne

Stypendium szkolne

Wniosek o stypendium szkolne można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie od 1 do 15 września każdego roku.

Stypendium szkone jest przyznawane w związku z trudną sytuacją materialną, za którą uważa się sytuację, w której miesięczny dochód na członka rodziny ucznia nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 528 zł. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego rozpatruje powołana przez Burmistrza komisja stypendialna. Wysokość stypendium jest uzależniona od przyznanych gminie środków finansowych. Przyznane stypendium szkolne jest wypłacane po uprzednim dostarczeniu dokumentów (rachunki, faktury, dowody wpłaty) potwierdzających dokonanie wydatków związanych z edukacją.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być  przyznawany w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną zdarzeniem losowym, przez które rozumie się śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, klęskę żywiołową (pożar, huragan, powódź) a także utratę mienia o znacznej wartości, wydatki związane z chorobą ucznia lub członka rodziny. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w termnie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

 

 

 

wniosek o stypendium szkolne

drukuj całą stronę

Powrót do topu strony
baner toplayer
Zmiana godzin pracy OPS