Główna treść strony Opis

  • Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt z Funduszu...

Opis

Serockie Centrum Usług Społecznych

Z dniem 30 września 2019 r. zakończyła się realizacja projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

W ramach zapewnienia trwałości projektu Ośrodek Pomocy Społecznej  w ogłasza gotowość przez co najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. 24 m-ce:

  • świadczenia usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla 30 beneficjentów
  • zapewnienie szkoleń w Klubie  Seniora  z  siedzibą w  Klubie Aktywności Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 8A dla 30 beneficjentów. Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
  • zapewnienie działalności Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego mieszczącej się w  Klubie  Aktywności Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 8A, czynnej   w środy w godz. 11.00 – 13.00