Główna treść strony Aktualności

  • loga

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miasto i Gmina Serock

realizuje programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej pn.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Kwota dofinansowania: 86 545,00 zł

Realizator Programu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku

Adresaci Programu:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i

edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i

art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Cel Programu

Celem Programu jest zapewnienie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystencji  osobistej  nie ponosi odpłatności za usługę.

Krótki opis Programu

Usługę asystencji osobistej  zaplanowano  na rzecz  6 osób, w tym 2 dzieci do ukończenia 16 roku życia. Zaplanowano ogółem nie więcej niż  1 810 godzin w okresie realizacji Programu.

wstecz

Powrót do topu strony