Główna treść strony Aktualności

  • loga

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”

Miasto i Gmina Serock

przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego


Kwota dofinansowania: 72 013,28 zł

Całkowita wartość projektu: 72 013,28 zł

Realizator Programu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku

Okres realizacji programu na terenie Miasta i Gminy Serock: 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Cele programu

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.

Adresaci programu

Program adresowany jest do :

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Krótki opis programu

Usługę asystenta zaplanowano  u 4 osób, w tym 1 dziecko do ukończenia 16 roku życia Zaplanowano ogółem nie więcej niż 729 godzin w okresie realizacji programu.

 

wstecz

Powrót do topu strony