Główna treść strony Aktualności

Dodatek mieszkaniowy

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy osoby ubiegające się o jego przyznanie muszą spełniać łącznie trzy warunki:

  • posiadać tytuł prawny do lokalu,
  • posiadać dochód w wysokości określonej w ustawie,
  • posiadać mieszkanie o powierzchni określonej w ustawie.

 

Tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny ( gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

Dochód

Od 1 lipca 2021 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

  1. jednoosobowym - 40%,
  2. wieloosobowym - 30%

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się  dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jest to dochód netto, czyli to co faktycznie otrzymuje osoba uprawniona, z pewnymi wyjątkami w przypadku innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powierzchnia mieszkania
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba mieć mieszkanie o odpowiedniej powierzchni. Ustawa określa tzw. powierzchnie normatywną, na którą wypłaca się dodatek mieszkaniowy. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:
- 35 m2 na 1 osobę
- 40 m2 na 2 osoby
- 45 m2 na 3 osoby
- 55 m2 na 4 osoby
- 65 m2 na 5 osób
- 70 m2 na 6 osób, a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m.2.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również, gdy powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie  przekracza normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
- 30% albo
- 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Dopuszczalne przekroczenia powierzchni wynoszą:
- dla 1 osoby 35 m2 + 30% = 45,5 m2 + 50% = 52,5 m2
- dla 2 osób 40 m2 + 30% = 52 m2 + 50% = 60 m2
- dla 3 osób 45 m2 + 30% = 58,5 m2 + 50% = 67,5 m2
- dla 4 osób 55 m2+ 30% = 71,5 m2 + 50% = 82,5 m2
- dla 5 osób 65 m2 + 30% = 84,5 m2 + 50% = 97,5 m2
- dla 6 osób 70 m2+ 30% = 91 m2+ 50% = 105 m2


Wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

Jeżeli dochód jest niższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym:
- 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Jeżeli dochód jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym:
- 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
- 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest również od wysokości wydatków mieszkaniowych w miesiącu, w którym jest składany wniosek. Do obliczenia jego wysokości przyjmuje się następujące wydatki:

1.czynsz,

2.opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

3.zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

4.odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

5.inne niż wymienione w pkt.1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

6.opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

7.wydatki stanowiące podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Ponadto, jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego, a wydatki stanowiące podstawę obliczenia ryczałtu oblicza się wg cen energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy.

Przy zajmowaniu części lokalu przez osobę lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się tylko wydatki, przypadające
na tę część lokalu lub domu. Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

- wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w  ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla  danego lokalu, gdyby ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

- opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

- ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

- opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Dodatkowe informacje :

  • Kolejny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
  • Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek.
  • Dokumenty, na podstawie których osoba wypełniła deklarację o wysokości dochodów ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.
  • Dodatek jest wypłacany na konto zarządcy domu, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy, aczkolwiek istnieje możliwość złożenia prośby o przekazywanie całej wysokości dodatku (wraz z ryczałtem) na konto zarządcy domu.
  • Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać zarówno od wnioskodawcy jak i też innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.


Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek, do którego dołącza deklarację o dochodach za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

wstecz

Powrót do topu strony