Serocki Bon Żłobkowy

Na sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 26 lutego 2018 r. została podjęta uchwała o ustanowieniu „Serockiego bonu żłobkowego”.

Od 1 kwietnia 2018 r. rodzice dzieci do lat 3, zamieszkający na terenie miasta i gminy Serock będą mogli otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie jako dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce.

Serocki bon żłobkowy będzie przyznawany po spełnieniu łącznie następujących warunków przez rodziców:

  • zamieszkują na terenie miasta i gminy Serock

  • rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie miasta i gminy Serock (warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych)

  • dziecko w wieku od 1 roku do lat 3 jest objęte opieką przez niepubliczny żłobek lub klub malucha przez co najmniej 8 godzin dziennie

  • pracują zawodowo lub wykonują inna pracę zarobkową oraz nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego

  • nie są dłużnikami gminy, gminnych zakładów i jednostek budżetowych, oraz nie są dłużnikami alimentacyjnymi.

Bon żłobkowy będzie przyznawany na rok szkolny. Rodzice, którzy wystąpią z wnioskiem o przyznanie bonu żłobkowego od 1 kwietnia 2018 r. będą mieli przyznane prawo do bonu do 31 sierpnia 2018 r. Na kolejny rok szkolny 2018/2019 wnioski będzie można składać od 1 lipca.

Z dniem  12 stycznia 2019 r. wchodzi w życie uchwała  Nr  21/IV/2018  Rady  Miejskiej  w Serocku

z dnia  19 grudnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę  w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”.

Zmiany polegają na tym, że Bon żłobkowy będzie przysługiwał:

-  rodzicom dziecka od ukończenia 20 tygodnia życia,

-  oraz   osobom , które nie rozliczały się z podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania terenu Miasta i Gminy Serock złożą oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia  się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok w którym składany jest wniosek o przyznanie bonu, jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce  zamieszkania na terenie Miasta  i Gminy Serock.

Realizatorem Serockiego bonu żłobkowego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15.

wstecz

Powrót do topu strony