Uchwała Nr 237/XXV/2012

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Serock.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik  do Uchwały  Nr 237/XXV/2012   Rady Miejskiej w Serocku  z dnia  31.07.2012 r.

 

  GMINNY ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

  PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA i GMINY SEROCK

Rozdział 1.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do mieszkańców Miasta i Gminy Serock  - osób przewlekle chorych i  osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza – zwanych dalej osobami uprawnionymi.

Rozdział 2.

SPOSÓB REALIZACJI

§ 1

Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki jest udzielana ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Serock  w ramach zadań własnych gminy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą. Pomoc finansowa w ramach niniejszego programu jest udzielana do wyczerpania zabezpieczonych środków finansowych w budżecie na ten cel na dany rok budżetowy.

§ 2

1. Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia poniesionych wydatków na leki należy do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Serock może upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej    w Serocku do wykonywania czynności określonych w ust. 1.

§ 3

1. Do wydatków poniesionych przez osoby uprawnione na zakup leków zalicza się wydatki na leki zlecone przez lekarza na podstawie recepty.

2. Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia poniesionych wydatków na leki przysługuje, jeżeli:

1) miesięczne wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczyły kwotę 100 zł,

2) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonych odpowiednio zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4

1. Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na zakup leków zleconych przez lekarza (pierwszego kontaktu lub specjalistę) jest przyznawana w wysokości:

1) 90% poniesionych wydatków w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie więcej jednak niż 150 zł, w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego;

2) 90 %  poniesionych wydatków w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie więcej jednak niż 200 zł łącznie, w przypadku  2 osób uprawnionych w rodzinie;

3) 90 %  poniesionych wydatków w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie więcej jednak niż 250 zł łącznie w przypadku 3 i większej liczby osób uprawnionych w rodzinie.

2. Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego złożony w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku na druku według wzoru stanowiącego załącznik do programu, przy czym do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie  potwierdzające wysokość dochodów rodziny (sposób ustalania i dokumentowania dochodu – zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej);

2) w przypadku osób przewlekle chorych  – zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania);

3) w przypadku osób niepełnosprawnych – ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, albo orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku o udzielenie pomocy na leki będzie uwzględnione również przy następnych wnioskach do upływu okresu jego ważności);

4) oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej jedynie leki wydane na podstawie recepty, zawierającej: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty;

5) kserokopię recepty wystawionej na nazwisko osoby uprawnionej obejmującej leki wymienione w fakturze.

3. W przypadku wydania leku zamiennego lub recepturowego dołączone do wniosku faktura lub kserokopia recepty powinna być uzupełniona adnotacją apteki potwierdzającą ten fakt.

4.  Wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia.

5.  W przypadku, gdy wniosek obejmuje więcej niż jedną osobę uprawnioną w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, wnioskodawca składa jeden wniosek w imieniu wszystkich osób uprawnionych. Wniosek składa się nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 5

1. W uzasadnionych przypadkach przyznanie pomocy finansowej może być poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Pomoc nie przysługuje, jeśli osobie uprawnionej lub członkowi jej rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki.

3.  Pomoc nie przysługuje mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i leczenie oraz osobom odbywającym karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanym.

§ 6

W sprawach dotyczących przyznawania pomocy finansowej, nie uregulowanych w niniejszym programie, stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 3.

REALIZATOR PROGRAMU

§ 7

1. Realizatorem programu jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

2. Koordynatorem Programu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.

Rozdział 4.

EWALUACJA I OCENA

§ 8

Informacja o realizacji programu zostanie zamieszczona w sprawozdaniu rocznym Ośrodka Pomocy Społecznej, składanym Radzie Miejskiej w Serocku.

 

 

 

 

 

zmiany do uchwały z dnia 25.02.2013 r. oraz wniosek na leki wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych

drukuj całą stronę

Powrót do topu strony
baner toplayer
Zmiana godzin pracy OPS