Nabór na wolne stanowisko wychowawca w Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
ogłasza nabór na wolne stanowisko  wychowawca w Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie

I.   
      1.   wymiar etatu: 3/4
      2.  data zatrudnienia – 1 stycznia 2019 r.

II. Wymagania niezbędne:


   1. posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   3. nieposzlakowana opinia,
   4. wykształcenie wyższe na  kierunku pedagogika lub resocjalizacja,
   5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

III. Predyspozycje i umiejętności dodatkowe:
   1. posiadanie  rocznego stażu pracy na podobnym stanowisku (w tym staże, praktyki),
   2. ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będą zadania w zakresie:

   1. realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, wspierających, wyrównawczych i socjoterapeutycznych zgodnie z programem przygotowanym dla całej grupy i diagnozą indywidualną dziecka,
   2. praca z dziećmi w kontekście indywidualnym,
   3. prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem,
   4. utrzymywanie kontaktów z rodziną,
   5. współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w procesie opiekuńczym i wychowawczym.

V. Wymagane dokumenty:

   1.  curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej wraz  podpisaną klauzulą o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018, poz. 1000)  oraz list motywacyjny - podpisane odręcznie,
   2. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o odbytych stażach lub praktykach,
   3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
   4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
   5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*
   6. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
   7. podpisane oświadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko wychowawca w Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie” w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15, 05-140 Serock (pok. 6)  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku):
Termin składania dokumentów upływa dnia 18 grudnia 2018r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku.

VI.  Inne informacje:

Osoby, które spełnią niezbędne wymagania formalne zostaną zakwalifikowane   do drugiego etapu naboru,  o czym zostaną poinformowane  telefonicznie lub mailowo.
Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedstawić: oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż, oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie, oraz przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz  zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych - zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Brak złożenia ww. dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie wybranych do zatrudnienia  po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.
Dokumenty aplikacyjne  kandydatów nie wybranych do zatrudnienia mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Świetlica Środowiskowa w Jadwisinie jest umiejscowiona w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Jadwisinie na parterze. Praca w godzinach 13.00 – 17.00.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Orłowska

*) druk oświadczenia

wstecz

Powrót do topu strony